Penina Frančišek

Košarica

Košarica je prazna

 

Matevž Jelenko je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz
naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije 2014-2020 (povezava). Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«
je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Matevž Jelenko je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z
načrtovanimi cilji do konca leta 2022. Na kmetiji bo povečal obseg obdelovalnih površin, kupil traktor
za obdelavo vinograda, posodobil informacijske komunikacijske tehnologije in tehnologijo za
obdelavo in pridelavo grozdja. Udeležil se bo tečaja za kletarjenje in se vključil v sheme kakovosti pri
vinu(ZGP, PGO). Mladi prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko
proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

Prejemamo plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami(ukrep 13).

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Matevž, je usmerjena v pridelavo in obdelavo grozdja.Glavni produkt je
penina in vino Frančišek. Penine so narejene po klasični metodi, trenutno pa je možno kupiti 4
različne okuse. Poleg vinograda se ukvarja tudi s pridelavo poljščin. Z sredstvi, ki jih je prejel, bo
povečal obseg obdelovalnih površin in začel bo steklenici še več različnih sort vina. Sredstva mu bodo
omogočila tudi nakup pletvenika, s čimer bo zmanjšal vnos škodljivih herbicidov v vinograd. Matevž
se bo na kmetiji tudi zaposlil.

CILJI:

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi
na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami(OMD).

Na kmetiji imajo naslednje cilje:
- povečanje obsega proizvodnih kapacitet
- nakup traktorja za obdelavo vinograda
- nakup informacijsko-komukacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva
- nakup nove specialne kmetijske mehanizacije za zatiranje plevela
- investicijsko vzdrževana dela v kleti skupaj z učinkovito energetsko prenovo
- nakup opreme za predelavo grozdja
- vključitev v sheme kakovosti pri vinu(ZGP,PGO)
- udeležitev tečaja za kletarjenje

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja,
ohranjanju kulturne krajine podeželjskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Med pričakovanimi rezultati so:

- povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
- posodobitev mehanizacije in obnova prostorov
- upravljeno izobraževanje
- zaposlitev na kmetiji.